Kącik Rodzica :)

 

Drodzy Rodzice,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Kącikiem Rodzica, znajdziecie tutaj Państwo wszystkie potrzebne informacje na temat działania szkoły. W razie niejasności lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami. Zapisy. Zasady i procedura przyjmowania uczniów 

 

Dzieci do klas przyjmowane są na podstawie roku urodzenia, jak i stopnia zaawansowania w posługiwaniu się językiem polskim. Podstawą przyjęcia do szkoły jest wypełniony przez rodzica Formularz Zgłoszeniowy. W przypadku braku miejsc do danej grupy wiekowej, dzieci przyjmowane są na zasadzie pierwszeństwa przy złożeniu formularza. Liczy się data otrzymania przez szkołę dokumentu, a nie jego wypełnienia. Po podjęciu decyzji o przyjęciu ucznia, szkoła kontaktuje się telefonicznie z rodzicem i informuje go o dacie spotkania w szkole, gdzie zbadany będzie poziom zaawansowania językowego przyszłego ucznia. Rodzic ma możliwość przekazania szkole wypełnionego formularza osobiście lub mailem. Proszę o nie wysyłanie formularzy pocztą tradycyjną. W przypadku wysłania formularza mailem, rodzic otrzyma potwierdzenie zwrotne od szkoły potwierdzające otrzymanie formularza, jak i jego zgodność. Data wysłania przez szkołę potwierdzenia zwrotnego będzie jednoznaczna z datą złożenia formularza. Poniżej znajdą Państwo Formularz Zgłoszeniowy.

F O R M U L A R Z   Z G Ł O S Z E N I O W Y 

Godziny otwarcia 

 

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w każdą sobotę za wyjątkiem okresu trwania ferii. Mają Państwo możliwość zapoznania się z aktualnym kalendarzem szkolnym w zakładce Kalendarz Szkolny. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 9:30 i trwają do godziny 13:30. Prosimy o przyprowadzanie dzieci na 10 minut przed rozpoczęciem szkoły, jak i wstawienie się po ich odbiór do godziny 13:20. W czasie trwania szkoły dzieci posiadają 30 minutową przerwę, podczas której oprócz możliwości zjedzenia posiłku będą organizowane dla nich gry i zabawy. Rodzice zaopatrują swoje dzieci w drugie śniadanie we własnym zakresie. Przypominamy o zasadach zdrowego odżywiania, z którymi mogą zapoznać się Państwo na stronie www.zdrowojemzdroworosne.pl

Opłaty za szkołę 

 

Nasza szkoła nie jest szkołą obowiązkową. Uczęszczanie do szkoły wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat za każdą sobotę lekcyjną. Rodzic jest zobowiązany do dokonywania opłat również wtedy, gdy dziecko nie jest obecne w szkole, np. jest przeziębione,  gdyż będąc na liście uczniów zajmuje innym potencjalnym uczniom miejsce. Opłaty za szkołę uiszczane są przelewem na konto szkoły, podanym na rachunku, który jest przesyłany do rodziców mailowo, w wysokości naliczanej w odniesieniu o liczbę uczniów na daną rodzinę. Rachunek będzie wystawiany za miesiąc z góry. W przypadku zaległości dziecko zostanie usunięte z listy uczniów. Cennik wraz z wysokością składek znajduje się po prawej stronie.

Szkoło! Szkoło!
Gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza.
Oczy mam pełne łez!

                         Julian Tuwim

O P Ł A T A   Z A   S Z K O Ł Ę 

 

 

OPŁATA ZA JEDNĄ SOBOTĘ WYNOSI:

1 dziecko          - £10

2 dzieci             - £15

3 dzieci i więcej - £20

Przyjmujemy dzieci w wieku:

6 lat - 15 lat