Program nauczaniaNasza szkoła opiera nauczanie języka polskiego na wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartych w podstawie programowej. Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą zawiera treści kształcenia językowego i kulturowego. Sformułowana jest tak, aby pokazać, co uczeń powinien wiedzieć i umieć na zakończenie danego etapu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych, jako narzędzia niezbędnego w procesie poznawania literatury, historii i kultury polskiej. Nauczanie języka ojczystego jest również czynnikiem kształtującym świadomość przynależności do narodu polskiego. Wymagania zostały opracowane dla trzech grup wiekowych: 5-9 lat, 10-13 lat i od 14 lat, z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i ich rozwoju poznawczego. Kształcenie językowe i kulturowe powinno mieć charakter zintegrowany. W zakresie historii i geografii Polski wymagania są tak określone, by utrwalać i poszerzać wiedzę o polskiej kulturze i społeczeństwie polskim, o środowisku geograficznym Polski oraz wzmocnić proces identyfikowania się uczniów z ojczystą tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania. W grupie wiekowej od 14. roku życia wprowadzamy usystematyzowaną wiedzę na temat historii Polski od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych. Ta wiedza pozwoli uczniom poznać najnowszą historię kraju pochodzenia ich przodków oraz pomoże dostrzec korzenie wielu współczesnych zjawisk. Jesteśmy przekonani, że kontakt z historią ojczystą ostatnich stu lat rozbudzi zainteresowania uczniów wydarzeniami, które były bliskie pokoleniom ich rodziców, dziadków i pradziadków.

Wielojęzyczność? TAK!
 

Umiejętność posługiwania się wieloma językami jest standardem w dzisiejszym świecie. Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne jest by już we wczesnych latach szkolnych rozwijać u dzieci znajomość językową. Staramy się być ich przewodnikiem na drodze ich wielojęzyczności. Nasi pedagodzy są przygotowani do nauczania języka polskiego w oparciu o już posiadaną przez ucznia wiedzę w zakresie języka angielskiego.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zalety wielojęzycznych dzieci:
 
• nie mają żadnej bariery językowej
• łatwo przestawiają się z jednego języka na drugi, są podziwiane i chwalone, a to buduje w nich pewność siebie
• są twórcze językowo
• mają bardzo dobrą pamięć
• znają obie kultury i dobrze się w nich czują
• są spostrzegawcze łatwo uczą się kolejnych języków
• są otwarte, tolerancyjne i elastyczne

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////