Polityka Ochrony Dzieci 

Ten dokument zawiera zasady, jakimi kieruje się nasza szkoła w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoim niepełnoletnim uczniom. Każdy pracownik naszej placówki, jak i każda osoba przebywająca na terenie szkoły podczas jej trwania, ma obowiązek przestrzegania tychże zasad. Nasza organizacja prowadzi zajęcia dodatkowe, jak i bierze czynny udział w życiu kulturalnym polonii w Southampton. Nauczyciele, jak i pracownicy szkoły są zobligowani do przestrzegania tych zasad także podczas każdego wydarzenia pozaszkolnego, w którym szkoła bierze czynny udział. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak dzieci potrafią być podatne na zranienie i pragniemy przedstawić przejrzyste zasady, mające na celu promocję ochrony bezpieczeństwa i ogólnie pojętego dobra każdego z naszych uczniów. W razie dodatkowych pytań lub w przypadku niezadowolenia, ze standardów pracy któregokolwiek z członków naszej organizacji proszę kierować wszystkie swoje uwagi do administratora szkoły pełniącego funkcje „child protection contact”. Można to zrobić drogą mailową: sekretariat@szkolasobotnia.co.uk lub dzwoniąc pod numer 07449654963. 

01

Główne Założenia:

02

Zasady, na których opiera się polityka ochrony bezpieczeństwa:
 
- Dobro dziecka jest zawsze najważniejsze.
- Promujemy rodzinę, i stajemy na straży jej autonomii.
- Potrzeby i uczucia dzieci oraz rodzin są respektowane i wysłuchane.
- Osoby pracujące w szkole wykonują swoje obowiązki w jak najlepiej rozumianym interesie dzieci i ich rodzin oraz stosują się do zasad ochrony bezpieczeństwa podanych poniżej.
- Osoby pracujące w szkole dokładają wszelkich starań by zapewnić jednakowe możliwości i traktowanie wszystkim uczniom oraz stoją na straży indywidualności dbając o wzajemny szacunek należny każdemu wchodzącemu w skład naszej szkolnej społeczności. 
Natychmiastowe Działanie

03

Natychmiastowe działanie może być wymagane na każdym kroku podczas pracy z dziećmi i rodzinami. Jest ważne by przedsięwziąć wszystkie właściwe kroki by zapewnić bezpieczeństwo.

 

Pomniejsze zdarzenia - W recepcji szkoły przebywa osoba z przygotowaniem do niesienia pierwszej pomocy medycznej, posiadająca dostęp do apteczki. W przypadku mniejszych zadrapań i skaleczeń to ona jest odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy oraz wypełnienie formularza „pozdarzeniowego”, którego kopię otrzymuje rodzic wraz z informacją o zdarzeniu.

 

Poważne zdarzenia – W razie wypadku poważnie zagrażającemu życiu odpowiedzialność za podejmowanie właściwych kroków spada na najbardziej kompetentną osobę, która znajduje się akurat w pobliżu. Podejmuje ona różne decyzje w oparciu o charakter zdarzenia jednak musi pamiętać by przede wszystkim nieść pomoc poszkodowanemu, na ile to możliwe, z uwzględnieniem zasad niesienia pierwszej pomocy, oraz by jak najszybciej skontaktować się z ratownictwem medycznym (tel. 999) i działać zgodnie z instrukcjami ratownika medycznego. Należy, na tyle szybko jest na ile jest to możliwe poinformować o całym zdarzeniu osobę z przeszkoleniem pierwszej pomocy, osoba ta po przybyciu na miejsce zdarzenia odpowiada za organizację pomocy do momentu przybycia ratownictwa medycznego oraz za sporządzenie sprawozdania z przebiegu zdarzenia, które będzie przekazane opiekunowi bądź odpowiednim instytucjom. Należy pamiętać także o potrzebie odizolowania innych dzieci od zdarzenia i zapewnienia im opieki podczas zdarzenia, jeśli ich nauczyciel zajmuje się niesieniem pomocy, jak i po samym zdarzeniu - upewnić się czy znajdują się pod wpływem szoku.

 

Złe samopoczucie - W razie złego samopoczucia ucznia, gdy nie jest w stanie kontynuować nauki (np. ból głowy, brzucha, etc.) wzywani są do szkoły rodzice po jego wcześniejsze odebranie. Podczas oczekiwania na przyjazd opiekunów uczeń pozostaje w recepcji pod opieką osoby przeszkolonej w niesieniu pierwszej pomocy. W tym przypadku nie zostaje wypełniony formularz „pozdarzeniowy” i to w gestii rodzica pozostaje dalsza ocena zagrożenia jak i podjęcie decyzji o dalszym działaniu. 

Zasady Przeciwpożarowe

04

Budynek szkoły posiada plan ewakuacji. Podczas trwania alarmu przeciwpożarowego, każda osoba przebywająca na terenie placówki ma obowiązek niezwłocznie przystąpić do ewakuacji, podążając za wytycznymi pracowników szkoły, którzy to znając drogi przeciwpożarowe są odpowiedzialni za przebieg ewakuacji. Wychowawcy klas są odpowiedzialni za wyprowadzenie dzieci z im podległych klas do punktu zbiorczego gdzie zostanie sprawdzona obecność. Obecność osób przebywających na terenie szkoły zostanie sprawdzona przez pracownika recepcji na podstawie wpisów z księgi osób odwiedzających. Szkoła przeprowadza próbne alarmy przeciwpożarowe, co najmniej dwa razy do roku, aby utrwalić u uczniów i pracowników szkoły zasady bezpiecznego postępowania w trakcie ewakuacji. 

Bezpieczeństwo Fizyczne Dzieci

Szkoła prowadzi politykę "zero tolerancji dla naruszania intymności i fizyczności dzieci". Wszystkie przypadki naruszania tychże granic spotkają się z natychmiastowym śledztwem wewnątrzszkolnym pod przewodnictwem osoby pełniącej funkcję „child protection contact”. Śledztwo jest prowadzone przez co najmniej dwie osoby, lecz nie więcej niż trzy, aby wykluczyć stronniczość a zarazem zapewnić maksimum dyskrecji. Osoba pełniąca w szkole funkcję „child protection contact” jest odpowiedzialna za przebieg i charakter działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dziecka dotkniętego tym problemem poprzez kontakt z odpowiednimi instytucjami, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Po potwierdzeniu zaistnienia problemu, dalsze kroki działania podejmowane są w oparciu o decyzję rodziców lub jeśli jest to niemożliwe, adekwatnych instytucji.  Pragniemy zaznaczyć, że szkoła zdaje sobie sprawę z roli, jaką odgrywa rodzina w rozwoju dzieci oraz jak ważne dla normalnego jej funkcjonowania jest zachowanie jej miru. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na zachowanie całkowitej dyskrecji i anonimowości.