Regulamin Szkoły

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

01

Nabór do szkoły.
 1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej.
 2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem statutu oraz regulaminu szkoły.
 3. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, zawierający zgodę na fotografowanie dzieci i używanie przez szkołę zdjęć do celów promocyjnych oraz informacyjnych.
 4. Dzieci do szkoły przyjmowane są na zasadzie pierwszeństwa przy złożeniu formularza zgłoszeniowego.

02

Terminy i czas trwania zajęć szkolnych.
 1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w pierwszą sobotę września po rozpoczęciu roku szkolnego w szkołach angielskich, a kończą się w ostatnią sobotę lipca przed zakończeniem roku w szkołach angielskich.

 2. Zajęcia w Polskiej szkole odbywają się w każdą sobotę roku szkolnego za wyjątkiem sobót przypadających na kres ferii. Kalendarz wraz z zaznaczonymi dniami otwarcia szkoły jest dostępny na stronie szkoły lub w recepcji.

 3. Zajęcia rozpoczynają się o 9: 30 i kończą o 13:30. Po zakończeniu lekcji, uczniowie mają możliwość brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

03

Uczniowie.
 1. Uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej mają prawo być wszyscy, którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne, w wieku od 7 do 14 lat.
 2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanymi w sposób nienaruszający ich godności osobistej.
 3. Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu szkoły. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.
 4. Uczniowie zobowiązują się do utrzymania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.
 5. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.
 6. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.
 7. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji.
 8. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.
 9. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem wolontariuszy dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom.
 10. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach zajęć lekcyjnych.
 11. Uczniowie mają zakaz wnoszenia wszelkich niebezpiecznych przedmiotów bądź substancji na teren szkoły.
 12. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel bądź dyrektor szkoły ma prawo wysłać list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły.

04

Rodzice.
 1. Systematycznie sprawdzają postęp dziecka w nauce, dopilnowują odrabiania zadań domowych.

 2. Uiszczają opłaty szkolne w wyznaczonym terminie.

 3. Punktualnie posyłają bądź przyprowadzają dzieci do szkoły oraz odbierają ich po zajęciach.

 4. Powiadamiają o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wypisania dziecka ze szkoły.

 5. Informują o wszelkich zmianach adresu zamieszkania bądź numeru kontaktowego tak aby szkoła miała stały i aktualny kontakt z rodzicem.

 6. Posiadają możliwość wstępowania do Rady Rodziców, która bierze aktywny udział w zebraniach szkolnych oraz w życiu szkoły.