Polska Szkoła Sobotnia im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego powstała w odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie polskiej społeczności w Southampton na nauczanie przedmiotów ojczystych. Głównym założeniem tejże placówki jest nowoczesna działalność edukacyjna skupiająca się na promowaniu wielojęzyczności w połączeniu z przekazywaniem polskich wartości i tradycji. W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca wszystkich wchodzących w skład szkoły organów. Polska Szkoła jest instytucją prywatną, nie jest szkołą obowiązkową, osoby wchodzące w jej skład czynią to na własne życzenie. Nauczyciele jak i pomagający im wolontariusze robią to nieodpłatnie.

Postanowienia ogólne. 

01

02

03

04

05

Statut Szkoły

 1. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. gen. bryg. S. Sosabowskiego jest samodzielną instytucją i nie podlega żadnej innej instytucji. Placówka została zarejestrowana w Companies House England and Wales pod nazwą ABC Language and Culture Centre Limited z numerem działalności: 08886601.
 2. Polska Szkoła jest instytucją niezależną finansowo, samofinansującą się. Działalność szkoły jest finansowana z opłat uiszczanych przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. Dodatkowo szkoła pozyskuje środki z dotacji i imprez szkolnych.
 3. Polska Szkoła może współpracować z organizacjami i osobami prywatnymi tylko, jeśli cele tych organizacji i osób są zbieżne z głównym założeniem działania szkoły. 
Organizacja Szkoły.
 1. Polska Szkoła jest szkołą uzupełniającą i uczęszczanie do niej jest dobrowolne.

 2. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy Statut.

 3. Społeczność szkoły tworzą uczniowie, nauczyciele, wolontariusze, Dyrekcja Szkoły oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci.

 4. Szkoła posiada pomoc dodatkową w postaci wolontariuszy, którzy to nie potrzebują posiadać wykształcenia wyższego, i mogą być nie pełnoletni.

 5. Szkoła może organizować inne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych zajęciami grup uczniów.

 6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.

 7. Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiadają wszystkie osoby zaangażowane w proces funkcjonowania placówki.

 8. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, stosowne oświadczenia, dokonują opłat oraz zapoznają się z Statutem Szkoły.

 9. Szkoła może odmówić przyjęcia ucznia do szkoły z powodu braku miejsc w placówce lub z innych przyczyn. Dzieci przyjmowane są do szkoły na zasadzie pierwszeństwa przy złożeniu formularza. Liczy się data otrzymania przez szkołę formularza zgłoszeniowego.

 10. Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z akceptacją programu dydaktyczno-wychowawczego, uiszczeniem opłat w wymaganych kwotach i terminach oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem statutu szkoły.

 11. Organami szkoły są: Dyrektor Edukacyjny Szkoły, Dyrektor Administratracyjny Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodzicielska.

Dyrekcja Szkoły.
 1. Dyrektor Edukacyjny Szkoły pełni funkcje reprezentatywną placówki. Otwiera i zamyka wszystkie imprezy szkolne. Podpisuje świadectwa szkolne. Jest wizytówką szkoły i utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskami edukacyjnymi, z którymi szkoła posiada kontakt.
 2. Dyrektor Administracyjny Szkoły odpowiada za formalny aspekt funkcjonowania szkoły.  Nadzoruje bieżącą działalność szkoły; odpowiada za prowadzenie księgowości; administruje stronę internetową szkoły; odpowiada za organizowanie bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i zapewnienie odpowiednich warunków nauczania; zwołuje zebrania Rady Szkolnej i jest jej przewodniczącym. Dyrektor w miarę potrzeby hospituje lekcje nauczycieli oraz nadzoruje ich pracę; przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na nauczycieli oraz podejmuje decyzję o zwalnianiu nauczycieli, przyjmuje i rozpatruje aplikacje do szkoły; rozpatruje wnioski składane przez rodziców. Administrator posiada prawo przekazania części swoich obowiązków osobom trzecim, jeśli uzna to za potrzebne, jest jednak wciąż za nie odpowiedzialny. 
Nauczyciele, Rada Pedagogiczna.
 1. Nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną.

 2. Wszyscy nauczyciele posiadają stosowne wykształcenie.

 3. Posiadają brytyjskie świadectwo niekaralności – „CRB Check”.

 4. Przeprowadzją swoje zajęcia lekcyjne zapewniając realizację zadań szkoły i przyjętej podstawy programowej.

 5. Są odpowiedzialni za ocenę pracy ucznia i wypisanie świadectwa końcowego.

 

Rada Rodziców.
 1. W skład Rady Rodziców wchodzą wszyscy rodzice aktywnie pomagający w szkole.

 2. Rada Rodziców jest reprezentowana przez Przewodniczącego, który zostaje zatwierdzony przez Administratora szkoły.

 3. Przewodniczący Rady Rodziców wybiera Skarbnika lub sam pełni tę funkcję.

 4. Do zadań Rady Rodziców należy organizowanie imprez szkolnych dla dzieci w porozumieniu z dyrekcją placówki. Pomoc w zorganizowaniu uroczystości szkolnych. Prowadzenie kawiarenki szkolnej. Uczestniczenie w zebraniach szkolnych zwoływanych przez Dyrekcję Szkoły.

 

06

Rada Szkolna.
 1. W skład Rady Szkolnej wchodzą wszystkie organy szkoły: Dyrektor i Administrator Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

 2. Rada Szkolna zbiera się w każdy dzień szkolny na zebraniu Rady Szkolnej.

 3. Zebranie Rady Szkolnej odbywa się po zakończeniu lekcji w szkole, i pełni funkcję informacyjną.